“สพป.ปัตตานี เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3”

วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านความสามารถด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 1จัดขึ้น