สพม.3 ซักซ้อมความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

วันที่ 28 กันยายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายในปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาขอประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย สร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา และหน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งจะเห็นได้จาก การปรับปรุงการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใหม่ เป็น New DLTV ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน Hardware Software และ Peopleware และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ครอบคลุมโรเรียนทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมาของการประชุมได้แก่ครููผู้สอนสาระเทคโนโลยีจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ เขต 3 รวมทั้งสิ้น 50 คน