ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ข้อ ประกอบด้วย เมืองหัตถนวัตกรรม สร้างสรรค์ , เมืองเกษตรสีเขียว, เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม, เมืองแห่งคุณภาพชีวิต, เมืองนิเวศน์ และรับมอบนโยบายจากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดังนี้ 1. การให้ความสำคัญแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ (งานจิตอาสา , งานเฉลิมพระเกียรติและงานรัฐพิธี) 2. การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด( กำหนด 1 สัปดาห์ต่อ 3กระทรวง) 3.ภารกิจที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาโดยการใช้ฐานข้อมูล(จปฐ.)4.การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน(ปัญหาหมอกควัน P.M.2.5 , ปัญหาอุบัติเหตุ,ผลผลิตทางการเกษตร ,การตรวจสอบทรัพย์สินจากงบต่างๆของจังหวัดและการต่อยอดการจัดการด้านขยะ) 5.การร้องเรียน(เรื่องถวายฎีกาทั้งหมดและเรื่องที่มีการสอบสวนในคณะต่างๆ ให้รายงานผลภายใน 1 เดือน) และ 6. เรื่องอื่นๆ ได้แก่ การพบนักเรียนหน้าเสาธง ให้นายอำเภอไปพบนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 โรงเรียน และให้ครบทุกโรงเรียน ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดจะพบนักเรียนอำเภอละ 1 โรงเรียน เวียนให้ครบทุกอำเภอ , การใส่บาตรตอนเช้าผู้ว่าราชการจังหวัดจะร่วมใส่บาตรด้วยให้ครบทุกอำเภอเช่นกัน ในโอกาสเดียวกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน