แจ้งสถานการณ์หมอกควัน PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

หนังสือ ศธ 04001/ ว 7171

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

รายละเอียดดังไฟล์ดังไฟล์แนบนี้ แจ้งสถานการณ์หมอกควัน PM2.5 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล