สพป.ลำพูน เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานการบริหารสถานศึกษา ของประธานเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด 7 เครือข่าย ประกอบด้วยเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ รัตนมิตร เวียงหนองล่อง แม่ตืนศรีวิชัย เวียงจามรี ศรีเวียงชัย และทุ่งหัวช้าง เพื่อนำผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1 ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 3.ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษา 4.ด้านการพัฒนาตนเอง และ 5. ด้านการพัฒนาวิชาชีพและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย(จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ ในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการบริหาร มาขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ได้นำผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน มาพิจารณาในการเลื่อนเงินเดือนในรอบที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2