สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  ทั้งนี้ ดร.อนันต์ พันนึกได้เข้าตรวจเยี่ยมและพบปะนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนของนักเรียน ตามโครงการอ่านออกเขียนได้ การบริหารจัดการขยะในโรงเรียนการใช้ อินเตอร์เน็ตพร้อมการใช้ DLTV ในโรงเรียน พร้อมกับให้คำแนะนำ ปรึกษา อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่คณะครู และนักเรียนอีกด้วย