สพป.พิจิตร เขต 1 ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกับ สพฐ.

เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกับ สพฐ. ที่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม บ้านทุ่งโม่ง วัดหนองไผ่ วัดลำชะล่า บ้านหนองปลาไหล บ้านท่ากระดาน ไปสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน รับฟังปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข ดูบริบทของโรงเรียน อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน อาหารกลางวัน นม พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียน  และติดตามการฟื้นฟูโรงเรียนบ้านสายคำโห้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมโรงเรียนที่ดูแล เอาใจใส่โรงเรียน นักเรียนในทุก ๆ ด้าน