ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564”

วันที่ 2  ตุลาคม  2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564”  เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  พร้อมมอบนโยบายการทบทวนแผนพัมนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561-2564 และบรรยายพิเศษกรอบแนวทางการดำเนินงานฯ แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ  ณ สตาร์เวลล์  การ์เด้นท์โฮม  อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งในการประชุมฯ มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด  วิเคราะห์และสรุปสภาพการจัดการศึกษา ของสพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมทั้งมีการนำเสนอเป็นรายกลุ่ม