สพป.กระบี่ ต้อนรับคณะบุคลากรจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ที่เข้าศึกษา ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม  2562     ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   นายชัยยงค์  ตุลารักษ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พร้อมคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ  นายอำนาจ  สุทิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4     ที่ได้นำคณะบุคลากรในสำนักงาน  จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน รวมทั้งเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างผู้ร่วมงานและองค์กร  ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร