สพป.กระบี่ ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม  2562 ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ที่กำลังดำเนินการ และที่จะดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ 2563 ของแต่ละกลุ่มให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ได้รับทราบ เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการหน่วยงานต่อไป
ทั้งนี้  ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ได้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ขาดผู้บริหารสำนักงาน  ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยไม่ผูกพันการย้ายและการแต่งตั้ง เพื่อประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ