สพป.ระยอง เขต ๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะศักยภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทภาระหน้าที่ สามารถนำมวลความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ – ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สพป.ระยอง เขต ๒, สพป.สระแก้ว เขต ๑ และโรงแรม เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี โดยในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และบุคลากรในสังกัด อย่างดียิ่ง