นักเรียน และโรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนขุนยวมวิทยา และ นางสาวอริสา โจมฤทธิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนขุนยวมวิทยา รับโล่จาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในชื่อรางวัล “วัฒนคุณาธร” ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศของกระทรวงวัฒนธรรมในระดับประเทศ ที่มอบให้เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีผลงานโดดเด่นในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ร่วมงานและสาธารณชน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โอกาสนี้ นางสาวมาริสา เสือเอี่ยม ครูโรงเรียนขุนยวมวิทยา เป็นตัวแทนโรงเรียนขุนยวมวิทยา  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับโล่รางวัลดังกล่าว