นัดเปิดสนาม !! บิ๊กแมตซ์ “นวมิตรเกมส์” กีฬาสีศูนย์เครือข่าย สพป.ปัตตานี เขต 3

***วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการแข่งขันกีฬาสีภายใน “นวมิตรเกมส์ ครั้งที่ 1” ปีการศึกษา 2562 โดยนายลุกมาน หะยีกาเล็ง ประธานศูนย์เครือข่ายคุณภาพนวมิตร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการกีฬา เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเล่นกีฬา ให้นักเรียนแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา และปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีการแข่งขันกีฬา กรีฑา และกีฬาพื้นบ้านที่ดำเนินการจัดการแข่งขัน 8 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เซปักตระกร้อ เปตอง กรีฑา และกีฬาสำหรับน้องนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โดยแบ่งนักกีฬาเป็น 4 สี ได้แก่ สีม่วง (โรงเรียนบ้านจะเฆ่) สีฟ้า (โรงเรียนบ้านบาโงยือริง) สีส้ม (โรงเรียนบ้านบือเระ) และสีเขียว (โรงเรียนบ้านละหาร โรงเรียนวัดโบกขรณี และโรงเรียนชุมชนบ้านแป้น) การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลแป้น โดยท่านปลัดชนะศักดิ์ มาตุภูมิ ได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลจากกำนันและผู้ใหญ่บ้านในตำบลแป้นและบือเระ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ

***นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของการกีฬาสู่นักเรียน รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกีฬาเป็นอย่างยิ่ง โดยจะเห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณดำเนินการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ไม่ว่าจะแข่งในประเทศและไปแข่งขันต่างประเทศ เพราะกีฬาเป็นยาวิเศษที่จะทำให้คนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย รักใคร่กลมเกลียวกัน แต่กีฬาจะเป็นยาวิเศษได้นั้น คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด กรรมการผู้ตัดสินก็จงตัดสินอย่างยุติธรรม นักกีฬากีต้องแสดงออกถึงวิญญาณของนักกีฬาที่ดีอย่างแท้จริง และผู้ชมก็ต้องชมอย่างมีวัฒนธรรมส่งเสริมการกีฬาในทางที่ถูกต้อง นักเรียนและเยาวชนก็รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

มนทิชา    แวซอเหาะ      ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์    บลูกาวาลี       รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th