สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือประกอบการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้”

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือประกอบการคัดกรองนักเรียนที่มรความบกพร่องทางการเรียนรู้”  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการใช้เครื่องมือประกอบการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 12 โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนละ 1 คน และกรรมการสังเกตการณ์ จำนวน 12 คน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย จำนวน 10 คน และศึกษานิเทศก์ รวมทั้งหมด 60 คน