สพม. 13 (ตรัง – กระบี่) จัดการประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน

นายลือชัย  เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญที่ประสบผลสำเร็จ โดยมี นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง – กระบี่) เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

การประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน “The 2019 Conference on Capacity Building of Teachers for Quality Learning Outcomes” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับอย่างหลากหลาย โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมศักยภาพสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และเพิ่มพูนความรู้ภายใต้มุมมองและบริบทที่แตกต่างระหว่างสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย

  1. การจัดนิทรรศการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 44 โรงเรียน
  2. การสัมมนาทางวิชาการ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา Active Learning ในยุคดิจิทัล การประเมินภายนอก รอบ 4  การนำเสนอผลงานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของผู้บริหารและครูผู้สอน “การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ”  การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในยุคดิจิทัล  และการยกระดับสมรรถนะผู้เรียนสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ (PISA)

3. การนำเสนอผลงานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของผู้บริหารและครูผู้สอน