สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส่งตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  จำนวน 9  คน มารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ ได้แก่ 1. นางสาวชนิดา  ผาติวโรดม วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 2. นางสาวธันย์ชนก อำพันธุ์  วิชาเอกภาษาไทย  โรงเรียนปายวิทยาคาร 3. นางสาวอำพร  สุเสถียรจรัส  วิชาเอกภาษาไทย  โรงเรียนขุนยวมวิทยา 4. นางสาวอาริยา  ยอดแฉล้ม  วิชาเอกสังคมศึกษา โ รงเรียนปายวิทยาคาร 5. นางสาวสโรชา  มาส้มซ่า  วิชาเอกพลศึกษา   โรงเรียนขุนยวมวิทยา 6. นางสาวภัทรา  คงคาสัมฤทธิ์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 7. นางสาวจรรจา  กานนอนุพงศ์ วิชาเอกเคมี  โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 8. นางสาวกมลชนก วรรณสุ วิชาเอกศิลปะ  โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 9. นางสาวศศิวิมล  แก่นเจิง วิชาเอกเกษตรกรรม โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

 

โอกาสนี้ นายเจดีย์  เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 34  ได้ปฐมนิเทศและให้โอวาทครูผู้ช่วย โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่ สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน ให้เป็นคนเก่ง คนดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป