สพม.3 โดยโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางธราภรณ์ พรหมคช ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนศรีบุณยานนท์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ดังนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เขตภาคกลางตอนบนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านชีววิทยา ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ และระหว่างประเทศตามลำดับ ตลอดจนเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล การจัดค่ายฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมการฝึกอบรมจาก 12 โรงเรียนในเขตภาคกลางตอนบน จำนวนทั้งสิ้น 35 คน โดยมีนักเรียนชาย จำนวน 14 คน และนักเรียนหญิง จำนวน 21 คน การจัดกิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 18 ตุลาคม 2562