สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2562) จำนวน 9 ราย

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2562  จำนวน 9 ราย ในการนี้ นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้กล่าวแสดงความยินดีและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ทั้ง 9 ราย ได้มอบนโยบายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ใน กฎ  ระเบียบ วินัย  รักและดูแลเอาใจใส่ลูกนักเรียน  ช่วยเหลือ มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้บริหาร คณะครู และชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน ต่อไป ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับบรรจุครูผู้ช่วย ในวิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 2 ราย ,คณิตศาสตร์ จำนวน 3 ราย ,สังคมศึกษา จำนวน 2 ราย,ปฐมวัย จำนวน 1 ราย และเอกอังกฤษ จำนวน 1 ราย โดยมี น.ส.สมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มให้คำแนะนำในการทำทะเบียนประวัติ กพ.7 และสิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับการบรรจุฯ จากนั้นได้ทำหนังสือราชการส่งตัวเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุ