ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำต่อเนื่องทุกปีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสตงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งสะท้อนให้เห็นผลงานเด็ก นักเรียนด้านศิลปะและหัตถกรรมและเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้าน ต่างๆ และนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาที่ครูผู้สอนสามารถไปประกอบการทำผลงานเชิง ประจักษ์ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานและเผยแพผลงานด้นการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน จึงนับได้ว่า เป็นงานที่มีความสำคัญต่อการศึกษาของเด็กไทยเป็นอย่างยิ่งดังนั้นการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการสร้าง โอกาสที่ดียิ่งให้แก่เด็กไทยทุกๆคนได้แสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยผ่าน กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและที่สำคัญถือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา คุณภาพทางด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะการจัดกิจกรรมการแข่งขันเช่นนี้จะสร้างแรงจูงใจที่ทำ ให้นักเรียน ครูตลอดจนสถานศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่งตรงกับเป้าหมาย ของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล ใฝ่รู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองใฝ่ดีมีคุณรมพื้นฐานมีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและมีความคิดริเริ่มขอชื่นชมนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนแข่งขันในแต่ละกิจกรรม หวังว่านักเรียนที่ได้แสดงออกในกิจกรมต่างๆนี้ จะมีผลในทางเทคนิค ทักษะ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และงานอาชีพที่ติดตัวนักเรียนเพื่อประกอบการศึกษาต่อ และมีงานทำ สามารถเลี้ยงชีพได้ในอนาคตต่อไป

โดยได้รับการอนุเคราะห์สนามจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก โรงเรียนบ้านเดียง (พลีศึกษา)  โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503) โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าลาด