โรงเรียนวัดหัวกรูด จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ

โรงเรียนวัดหัวกรูด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ และความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล

คลิก

https://youtu.be/0Kt0kXXSDbY