สพม.3 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำในยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประจวบโชค สร้อยสม ในนามคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังนี้ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและขยายผลในการเตรียมความพร้อมเส้นทางการศึกษา สู่การประกอบอาชีพของนักเรียนในยุค 4.0 ตลอดจนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขอบุคลากรในศูนย์พัฒนาวิชากลุ่มสาระการเรียนต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูแกนนำของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 290 คน