สพม.15 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปี62 และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำ ปี63

ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมการ์เด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ประธานการประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Annual Report 2019) และปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เพื่อการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม