ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เปิดกีฬาสัมพันธ์

เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2562 ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126  ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกกำลังกาย มีทักษะด้านกีฬา และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและเป็นผู้นำที่ดี สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ โดยจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 โดยนายเรืองยศ อินทรธรรม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กล่าวรายงาน…ชุลีพร/ข่าว