ศน.สพป.ตาก เขต 1นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1  ด้วยการให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ในรูปแบบของบูธผลงาน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมานี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป