สพม.35 ทำข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ.  4 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผอ.สพม.35/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน