สมป.จังหวัดหนองบัวลำภู สพม.19 พัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู และสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมกันจัดโครงการ “พัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2562 โดยมีนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมนครเขื่อนขันธ์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

 

นายธารา พิลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร กล่าวว่า บทบาทของครูยุคใหม่ คือการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาตนเองให้ได้เต็ม ศักยภาพ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะเทคโนโลยีในทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและล้ำสมัย ผู้คนในยุคใหม่จึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ดังนั้นครูต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและคอยแนะนำแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กอย่างเข้าใจ และพร้อมที่จะทุ่มเทวิชาความรู้ด้วยวิธีการ สมัยใหม่ตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม แม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสามารถของครูยุคใหม่อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แต่สิ่งที่ครูสามารถที่จะบอกนักเรียนได้ว่าข้อมูลใดสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตจริง  แต่สิ่งที่สำคัญ ที่จะหาไม่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ ศีลธรรม คุณธรรม ที่ครูสอนถ่ายทอดให้เด็กซึ่งเป็นส่วนสำคัญอันจะถูก พัฒนาไปพร้อมกับสติปัญญาเพื่อให้ความรู้แก่อนาคตของชาติอย่างถูกต้องสมบูรณ์ยั่งยืนต่อไป

คณะกรรมการเครือข่ายฯ จึงได้กำหนดจัดอบรม “โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21” ขึ้น เพื่ออบรมครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้เรื่องการวัดผลประเมินผลทางการศึกษาที่ถูกต้อง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET สูงขึ้น และเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ

…………………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากรองณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม.19