การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ประจำปี ๒๕๖๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข เพื่อให้สถานศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบ CCT และขยายผลให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานระดับสถานศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบ CCT และขยายผลให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง สนับสนุนการติดตามผลการจัดสรรเงินอุดหนุนต่อนักเรียนยากจน ครอบครัวและสถานศึกษาให้เข้าโครงการตามเงื่อนไขการสนับสนุนเงินอุดหนุนได้รวดเร็ว ครบถ้วนทุกคน และเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนถูกต้องสามารถนำไปใช้จัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนต่อไป โดยมีครูผู้รับผิดชอบและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๒๐ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางลำพวน ฤทธิแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม อำเภอบ้านด่าน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑