สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

<<< นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธ์ ผลจันทร์งาน รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ จัดทำแผนบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมกับผอ. กศน., ผอ.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกตำบล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่, ผอ.โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่, ผู้แทนชุมชน, ผู้แทนผู้ปกครอง, ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีประสิทธิภาพ ลดความ เหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล โดยในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00มีนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอเวียงหนองล่องเป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ.เวียงหนองล่อง , ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา13.30น.มีนายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ.ทุ่งหัวช้าง,วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น. มีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ.บ้านโฮ่ง วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังดิน