สพป.สิงห์บุรี เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยมีนายนิวัต เชื้อนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กล่าวรายงาน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2562 เพื่อสืบทอดเจตนารมของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2454 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นครั้งที่ 96 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ 1. เพื่อกระตุ้นสถานศึกษาให้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม ดนตรี นาฎศิลป์ สิ่งประดิษฐ์ และด้านวิชาการ 2. เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ที่เป็นเลิศด้านศิลปหัตถกรรม ดนตรี นาฎศิลป์ สิ่งประดิษฐ์ และด้านวิชาการอย่างจริงจัง 3. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม ดนตรี นาฎศิลป์ สิ่งประดิษฐ์และด้านวิชาการ ไปเข้าร่วมประกวด แข่งขัน และร่วมแสดงผลงานในระดับภาคและระดับชาติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยในการจัดงานในครั้งนี้ มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3,434 คน จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน 97 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จำนวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 โรงเรียน ในการนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ตามสนามโรงเรียนและอวยพรขอให้ประสบผลสำเร็จทุกรายการ