สพป.กระบี่ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษากระบี่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป

เมื่อวันที่ 7  ตุลาคม  2562  ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่  ถนนท่าเรือ  อำเภอเมืองกระบี่  นายชัยยงค์  ตุลารักษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562   และมอบโล่ให้กับโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 9 โรงเรียน  โดยมีตัวแทนศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู นักเรียน และที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

นายชัยยงค์  ตุลารักษ์   กล่าวว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  ให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาระดับจังหวัด เป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2562  นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562  ณ โรงเรียนต่าง ๆ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  จำนวน 9 โรงเรียน      โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านทักษะทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ การแสดงบนเวที การประกวดและการแข่งขัน  เป็นการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน   เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน ได้แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ และเป็นการเปิดเวที ให้แก่เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ของนักเรียนใน  12  กลุ่มสาระการ เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษา  รวมถึงนักเรียนเรียนร่วม  จำนวนทั้งสิ้น   271  กิจกรรม  2,020  ทีม   มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 4,500  คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนกว่า  3,100 คน  จากโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่และโรงเรียนสังกัดเอกชน    โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 750,000 บาท และงบประมาณจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่  จำนวน 75,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 825,000  บาท    เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศไปแข่งขันในระดับชาติ 4 ภูมิภาค (ภาคใต้)  ครั้งที่ 69  ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่ 6-8  มกราคม 2563