สพป.นราธิวาส เขต 3 จัดงานมหกรรมงานอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

>>>>>>วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมงานอาชีพสร้างคุณภาพ ชีวิตนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักอาชีพหลากหลาย เรียนรู้อาชีพที่สนใจ เพื่อจะได้ค้นพบตัวเอง อันจะนำไปสู่การตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อ และประกอบอาชีพที่มีความถนัดในอนาคต โดยการเรียนรู้ จากบูธนิทรรศการงานอาชีพ และตัวอย่างอาชีพจากหน่วยงานภาครัฐ และชุมชน ที่มาร่วมจัดนิทรรศการ งานอาชีพในครั้งนี้ จำนวน 17 บูธงานอาชีพ และนอกจากนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับฟังแนวคิด ในการประกอบอาชีพ และบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ จากศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์อีกด้วย
>>>>>>เวลา 14:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้พบปะกับนักเรียน และได้ฝากข้อคิด ให้นักเรียน ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน สามารถศึกษาหาความรู้ หลังจบการศึกษา สามารถสร้างงาน มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีของสังคม และประเทศชาติได้ในอนาคต ดังพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวารางกูร ที่ทรงให้ไว้