สพป.เลย เขต ๒ ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) ซึ่งมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ที่ ๓๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เข้าประชุม เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษา ปี ๒๕๖๑  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๒๐  ลว. วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และตามประกาศ สพฐ. ตามหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๗  ลว.๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒