การสพป.เลย เขต ๒ ประขุมเตรียมความพร้อม รับนักศึกษาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต ๒

วันพุธที่ ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมฉัตรแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่จะมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  จำนวน  ๑๑ โรงเรียน รวม ๑๑  คน เป็นเวลา ๑ ภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๓  ซึ่งสำนักงานเขตฯ โดยศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ประสานความร่วมมือไปยังประเทศอินโดนีเซีย ขอรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ  มาฝึกประสบการณ์ในพื้นที่  โดยกำหนดการลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : Mou ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ทั้งนี้ ๑. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระดับนานานาติ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ๒. เยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยน นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการอบรม ประชุมสัมมนา และการอภิปรายในประเด็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ ๓. ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษ และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนสร้างความตระหนักร่วมกันด้านวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ