โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ PLC

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในรูปแบบ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมแนวคิดเพื่อจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนในรูปแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community) ของโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการเกี่ยวกับ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครูสามารถออกแบบการสอนของตนเองโดยการใช้เครื่องมือและสื่อที่ทันสมัยได้ ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และเกิดปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูกับครู และครูกับนักเรียน สนับสนุนส่งเสริมให้ครูที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นวิทยากรขยายผลได้

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักในการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นและแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้นมา โดยมุ่งหวังให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมแนวคิดเพื่อการจัดการศึกษาตามขั้นตอน PLC  Focus Group และ PLC Lesson Study  ให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม