น่าน เขต 2 สพป.น่าน เขต 2 จัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางในการปรับตำแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นตำแหน่งจ้างเหมาบริการ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางในการปรับตำแหน่งจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา โดยมีนายประสิทธิ์  ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมชี้แจงเพื่อให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป