Big cleaning day สพป.อุดรธานี เขต 2

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน การจัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการลดขยะมูลฝอยและนำขยะมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และยกระดับสำนักงานด้านการศึกษาให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบ โดยมี นางรจนา พลสงคราม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากเทศบาลตำบลกุมภาปี บรรยายพิเศษ เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมร่วมคิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562