“สนุกคิด กับ A – Math และ Suduku” ของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อเร็วๆนี้ นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการสอนคณิตศาสตร์ “สนุกคิด กับ A – Math และ Suduku” ของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยมี นางสาว วรินท์วิภา ทับมุด ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ไว้ว่า เป้าหมายประกอบด้วยครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 136 คน วิทยากร เจ้าหน้าที่ และคณะทำงาน จำนวน 14 คน รวม 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการใช้เทคนิคการสอน หลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการบวก การลบ การคูณ และการหาร การสอนเชิงการคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

ด้านนายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ประธานในพิธี กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการสอนคณิตศาสตร์ “สนุกคิด กับ (A-MATH) และ (Suduku)”ของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันนี้ การที่จะแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นนั้น ประการหนึ่งคือครูต้องสร้างเจตคติที่ดีเพื่อให้นักเรียนรักในวิชาคณิตศาสตร์ และต้องรู้หลักเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดและแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ดังนั้นครูต้องช่วยกันทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีทักษะการคิดอย่างแท้จริง เพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้