ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าช้างและโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น.นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าช้าง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านคล่อง เขียนคล่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.6 และในวันเดียวกัน เวลา 11.30 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง เพื่อติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงอาหาร และตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันให้มีคุณภาพและโภชนาการที่ดี นักเรียนได้รับประทานในแต่ละมื้อให้ครบตามหลักโภชนาการด้วยอาหารหลัก 5 หมู่ พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เน้นย้ำให้ผอ.รร.บ้านท่าช้างและผอ.รร.วัดบ้านเวียงหนองล่อง ตระหนักถึงการดำเนินโครงการอาหารกลางวันด้วยความโปร่งใส มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนสูงสุด นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนเฝ้าระวังเรื่องเกี่ยวกับการละเมินนักเรียนและการลงโทษนักเรียน