นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน รับรางวัล เยาวชนคนเก่ง

นางสาวพุทธชาติ ใฝ่เวลาดี ประธานนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา“ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล เยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9/2562 ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย เงินรางวัล และเกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร