สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเวทีให้นักเรียนแสดงความสามารถในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562

***วันที่ 10 ต.ค. 2562 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ต.ค. 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพ ที่ 113 โรงเรียนบ้านกะลาพอ และโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน และคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 ม.ค. 2563

***นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมที่จะสนับสนุนความสามารถและผลสำเร็จของนักเรียน ซึ่ง สพฐ. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง “ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทัี้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียน หรือเข้าทำราชการให้น้อยลง” และสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้ และสพป.ปัตตานี เขต 3 ได้เปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน ซึ่งจะคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

มนทิชา   แวซอเหาะ      ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   บลูกาวาลี       ภาพ/รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th