รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสําเริง บุญโต ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (ผอ.สพม.33) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จํานวน 85 โรงเรียน เข้าร่วมกว่า 3,500 คน ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

นายสําเริง บุญโต (ผอ.สพม.33) กล่าวว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สพม.33) ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ได้นํานโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ให้ความสําคัญในการสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สู่การปฏิบัติผ่านการบริหารจัดการสถานศึกษามาปฏิบัติ จึงได้จัด “มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562” ขึ้น ซึ่งได้ดําเนินกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องร่วม 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ และนํา องค์ความรู้ไปปรับปรุงพัฒนางาน รวมถึงนําเสนอผลงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในเรื่องสําคัญ ๆ เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ เป็นตลาดนัดความรู้ นําไปประยุกต์การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และยกย่อง ชมเชย ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละด้าน

นายอัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า กิจกรรม “มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562” นี้ เป็นโครงการที่ดี ที่ได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง โดยการดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักการ ให้ความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต รวมถึงบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกํากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ

สำหรับระดับมัธยมศึกษาจะมุ่งต่อยอดในระดับประถมศึกษาโดยมีจุดเน้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 3) และการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทํา เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ โดยเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ ที่จะนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

ฐิติมา ข่าว