สพป.ยะลา เขต 3 จัด workshop เพื่อวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลสารสนเทศในระบบ BIG DATA

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ความต้องการข้อมูลสารสนเทศในระบบ BIG DATA ภายใต้โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 BIG DATA เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ ประเทศไทย 4.0 สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้มีนายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตัวแทนครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมร่มเย็น อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า จากที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสบปัญหาด้านการจัดระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการที่จะนำไปวางแผนทั้ง 4 ฝ่ายงาน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่มียังไม่เป็นระบบ ข้อมูลส่วนใหญ่กระจัดกระจายไปตามบุคคลที่จัดทำ บางข้อมูลก็ไม่มีการจัดเก็บและจัดทำ ทำให้ต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลทุกครั้งในการรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่มีการขอข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการวางแผน การบริหารจัดการทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จึงได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา BIG DATA ขึ้นเพื่อให้มีระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบ SERVER ของหน่วยงาน โดยมีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถตรวจสอบ สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง สำหรับในระบบฐานข้อมูลนั้นได้กำหนดแบ่งข้อมูลตามความจำเป็นที่มีออกเป็น 2 กลุ่ม 4 หมวด ประกอบด้วย กลุ่มข้อมูลของสำนักงาน และกลุ่มข้อมูลของสถานศึกษา หมวดแรกในรูปของข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลด้านบุคคล หมวดที่ 3 ข้อมูลพื้นที่ฐานด้านคุณภาพการศึกษา และหมวดสุดท้าย ข้อมูลด้านงบประมาณ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมระบบลิงค์ต่างๆ ในการจัดการข้อมูลของแต่ละกลุ่มงานมาบูรณาการในรูปแบบ Big DATA ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าไปดู สืบค้นข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว