สพป.สุโขทัย เขต 2 สร้างเด็กดีมีคุณธรรม ด้วยกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ดำเนินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน โดยใช้กระบวนการของลูกเสือ ยุวกาชาด มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา ทุกวันพุธ ตั้งแต่กระบวนการเข้าแถวตอนเช้า การสร้างระเบียบวินัยในห้องเรียน การทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ การเล่นอย่างมีความสุข เพื่อสร้างให้เด็กนักเรียนมีวินัย มีความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีระเบียบวินัย การบำเพ็ญประโยชน์ การตรงต่อเวลา ให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ….. 

พิธีเคารพธงชาติ แยกตามประเภทลูกเสือ 3 กอง และ ยุวกาชาด 1 กอง

 

พิธีเคารพธงชาติ แยกตามประเภทลูกเสือ 3 กอง และ ยุวกาชาด 1 กอง

 

   พิธีเคารพธงชาติ แยกตามประเภทลูกเสือ 3 กอง และ ยุวกาชาด 1 กอง

การแยกแถวเดินเข้าชั้นเรียนอย่างเป็นระเบียบ

     

                                             รายงานตัวก่อนเข้าห้องเรียนโดยนายหมู่

  เรียนตามฐานแต่ละวิชา

เรียนตามฐานแต่ละวิชา

เรียนตามฐานวิชา