สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมโครงการลงนามร่วมมือการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาระยะสั้นและมัธยมศึกษาตอนปลายทวิศึกษา

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา(ระยะสั้น) และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ กับสถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยนายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางศุภมาส ผุยแสงพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ทั้งนี้นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประธานกรรมการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตามความถนัดและความสนใจ ขยายกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา และเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาให้นักเรียน ประชาชน ชุมชน ได้รับทราบ ในการนี้ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ร่วมเสวนาหัวข้อ สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา จากนั้นได้ร่วมลงนามคร่วมมือการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาระยะสั้นและมัธยมศึกษาตอนปลายทวิศึกษา พร้อมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด โดยกลุ่มเป้าหมาย คือผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3  จำนวน 47 โรงเรียน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ