สพป.นครพนม เขต ๑ จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม (ค่ายภูเขาทอง) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม ได้จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๘๘๒/๒๕๖๒ โดยมีนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ มีนายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายพัฒนากิจการลูกเสือมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศรัทธาเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยให้สถานศึกษานำภารกิจดังกล่าวไปจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยเน้นให้พัฒนาตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่สามารถนำความรู้ประสบการณ์พัฒนาตนเอง องค์กรและสังคมให้เกิดประสิทธิภาพ กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง ให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม จึงได้กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๘๘๒/๒๕๖๒ โดยจัดฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน ๘๐ คน แบ่งเป็น ๒ กอง ๘ หมู่ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑, เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม สโมสรลูกเสือริมฝั่งโขงนครพนม