สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพกิจการลูกเสือ เนตรนารี

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพกิจการลูกเสือ เนตรนารี เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพกิจการลูกเสือ เนตรนารี พิจารณาร่างคำสั่งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 พิจารณาร่างคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 และพิจารณาการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายสูงสุด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2