สพป.ชลบุรี เขต ๓ : ประชุมพุธเช้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ สพป.ชลบุร เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายบุญเพชร วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม พุธเช้า เพื่อร่วมฟังพุธเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิบติงาน ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๓    http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/1449.html