ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เร่งรัดพัฒนาการอ่านและเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น

***วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาด้วยสื่อเทคโนโลยี ยุด 4.0 ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ต.ค. 2562 โดยมีอาจารย์ณัฐพร ไชยเดช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ สื่บเนื่องจากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทำและประสานงานใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาทุกองค์กร สพป.ปัตตานี เขต 3 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดัีบปฐมวัยจนถึงประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาที่ให้ความสำคัญในการจัดประสบการณ์ การเรียนของเด็กให้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ จึงได้ร่วมกับบริษัทสยามอินโนเวชั่นมีเดีย จัดการอบรมเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาด้วยสื่อเทคโนโลยี ยุด 4.0 ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โดยมีเนื้อหาการจัดการอบรมที่บูรณาการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิเคราะห์และการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 วิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมือถือเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การสาธิตการเก็บชิ้นงานของผู้เรียน วิธีการประเมินผลงานผู้เรียน วิธีเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 134 คน โดยใช้วิธีการบรรยายประกอบการสาฺธิต โดยมีนายธนเดช ดุลยพินิจ นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรบรรยาย

***นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน โดยครูมีหน้าที่ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยา และปรัชญาการเรียนรู้ของเด็กในวันนี้ ทั้งยังต้องศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงหลักสูตรของประถมศึกษา จึงจะสามารถจัดการศึกษาในระดับนี้ได้ดีและมีคุณภาพได้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรกำหนด การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษา ซึ่งต้องเตรียมและพัฒนาทั้งด้านการคิด การอ่าน และการเขียน ถ้าเราเตรียมเด็กมาดีก็ย่อมจะส่งผลให้การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษามีคุณภาพที่ดีด้วย เด็กก็สามารถอ่านออกเขียนได้ ตามนโยบายของ สพฐ. และ สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายดังกล่าวและได้จัดกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ฟูซียะห์    บลูกาวาลี       ภาพ
มนทิชา    แวซอเหาะ      ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th