รก.เลขาธิการ กพฐ.ร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่10/2562 ณ ห้องประชุม สพฐ.1อาคาร สพฐ.4ชั้น2

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมสพฐ 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจดังนี้ 1.การดำเนิน การ ให้เป็นผลตามบัญญัติแห่งอนุสัญญาพานโยบายด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างแนวการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.เรื่องเสนอพิจารณา รหัสนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2563 การรวมและการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน