สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ”

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี  เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปีการศึกษา 2562 ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษา จำนวน 62 คน ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยอบรมระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2562
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้กล่าวในการเปิดการประชุมว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนที่ชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ บนพื้นฐาน  ของความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ปัญหาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้ชำนาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้มีการส่งต่อและรับช่วงการแก้ไข ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ และสหวิชาชีพ